โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

ประกันคุณภาพ – รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๓

สำนักประกันคุณภาพการ

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 23 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร – สำน

Read more

บริหารความเสี่ยง – สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

บริหารความเสี่ยง &#8

Read more