สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๓

สำนักประกันคุณภาพการ

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 23 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร – สำน

Read more

บริหารความเสี่ยง – สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

บริหารความเสี่ยง &#8

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการ บริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ รุ่นที่ ๑ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการ บ

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560

สำนักประกันคุณภาพการ

Read more
Page 1 of 212