อบรมด้าน Security

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

อบรมเรื่อง ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

ประชุมความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย

 ภาควิชาคณิตศาสตร์แล

Read more