นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

ประชุมความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย

 ภาควิชาคณิตศาสตร์แล

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่สถานประกอบการร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more