โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์นิติ วิทยาวิโ

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

คุณนิพนธ์ เพ็ญราชา ร

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความรู้เรื่องดาราศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบ

Read more

โครงการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอธัญบุรี

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด

ดร.วรนุศย์ ทองพูล อา

Read more