กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เ

Read more

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภ

Read more

สหกิจศึกษา จัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สหกิจศึกษา จัดแนะแนว

Read more

โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการสอนปรับความรู

Read more