โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา วันที่ 24 มิ.ย. 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

โครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาคณิต

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จั

Read more