การพัฒนาเครือข่ายพลังนักศึกษาเพื่อชุมชน กรุงเทพฯ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ครั้งที่ ๑

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

ศูนย์การศึกษานานาชาต

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

โครงการสัมมนาเทคโนโลยีการสกัดแยกสารด้วยเทคนิค Supercritical Fluid

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

การสัมมนาเรื่อง แนวทางและการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more