การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2565

นายวิลาศ  เฉลยสัตย์

Read more

แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2557 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน เพื่อเตรียมแผนการจัดงาน “80ปี เกษตรปทุม”

สมาคมศิษย์เก่า วิทยา

Read more

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาพบรรยากาศการประชุม

Read more