การประชุมวิสามัญ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่1/260 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

การประชุมวิสามัญ  สภ

Read more

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 17” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more