โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

นักศึกษาสหกิจศึกษาสา

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจและประกวดโครงงาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ประชุมเพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้าน IT ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ คอนแ

Read more

ประชุมเพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้าน IT ร่วมกับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

              บริษัท

Read more