ต้อนรับ รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

กัมพูชา เข้าศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสหกิจศึกษา ของมทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

Read more