นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาสาขาสัตวศาสต

Read more

สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิต บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและคณาจารย์

Read more