รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ลิตร จากบริษัท เพาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย ฯ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอา

Read more

รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ลิตร จากครอบครัว ภวสุปรีย์ เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอา

Read more