พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555

ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล

Read more

มอบรางวัลแก่นักวิจัยจากโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

พิธีมอบรางวัลการแข่ง

Read more