สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560

สำนักประกันคุณภาพการ

Read more

พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 เมนายน 2560

พลเอกพิจิตร  กุลละวณ

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จากมทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา “ค่ายภาษาอังกฤษ 2560” ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2560

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิ

Read more

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ลงนามในบันทึกข้อตกลง

Read more