โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสอบโทอิค (TOEIC PREP-COURES) รุ่น 1

คณะบริหารธุรกิจ มหาว

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากรของรัฐ”

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more