โครงการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและโครงการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ

  ภาควิชาเคมี คณะวิท

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

Graduate School of Engineering Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์

Read more

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษเรื่องสารละลายบัฟเฟอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒน

Read more