โครงการฝึกอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ”

  ภาควิชาเคมี คณะวิท

Read more

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

ภาควิชาเคมีอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง

คณาจารย์ภาควิชาเคมี

Read more