พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

งานหลักสูตร วท.ม เคมีประยุกต์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Modification of Natural Rubber Sheets “

งานหลักสูตร วท.ม เคม

Read more

บริการงานวิชาการ บรรยายเรื่อง การผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอม

ภาควิชาเคมี จัดบรรยา

Read more