พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่เกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมกับมอบโล่และประกาศนียบัตร

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more