พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึ

Read more

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ การแข่งขันร้อยกรอง และการประกวดเรียงความ

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more