พิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Workshop 2023

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึ

Read more

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ การแข่งขันร้อยกรอง และการประกวดเรียงความ

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more