ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more