แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการเข้ารับฝึกอบรม

ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

งานสหกิจศึกษาคณะวิทย

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ มสธ. ฝึกปฎิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more