ประชุมจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more