ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ลงนามในบันทึกข้อตกลง

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ นาย Sam Nga อธิการบดีมหาวิทยาลัย Mean Chey ประเทศกัมพูชา

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more