การประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี ๒๕๕๗

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา

Read more

ลงนามความร่วมมือโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ

Read more