การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรปริญญาโท IT

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

Read more

ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 56 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

  ประชุมคณะกรรมการออ

Read more