นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ร่วมมือ – นายว

Read more