โครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลีนิกวิจัย) วันที่ 5 สิงหาคม 2557

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลีนิกวิจัย) วันที่ 4 สิงหาคม 2557

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

มอบรางวัลแก่นักวิจัยจากโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more