ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) วันที่ 19 ส.ค. 2559

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วันที่ 18 ส.ค. 2559

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหารและคณาจา

Read more