โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ”

  ภาควิชาเคมี คณะวิท

Read more

โครงการวิทยาศาสตร์นิทรรศน์

  สโมสรนักศึกษา คณะว

Read more

งานแสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

  ผศ.ดร.วิชัย พยัคฆโ

Read more