พิธีมอบโล่แก่ นักวิจัยดีเด่น หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ บุคลากรดีเด่น อาจารย์ต้นแบบการสอนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีเปิดงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RMUTT’66 และ งาน Open House

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more