ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

มาตรฐานอาชีพ –

Read more

ประชาพิเคราะห์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

ประชาพิเคราะห์มาตรฐา

Read more

การประชุมเสวนาประชาพิเคราะห์ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพมัคคุเทศก์

ผศ.สุมานิการ์  จันทร

Read more