โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 1

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more

โครงการ “เพิ่มสมรรถนะและคุณภาพการบริการของพนักงานบริการ”  รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more