ต้อนรับสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

ภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขัน โครงงาน/ผลงาน/งานประจำสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมการประกวดแ

Read more

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ และเกมส์ของสาขาวิชา

  ภาพกิจกรรมการแข่งข

Read more

โครงการแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฎิบัติการ linux

  ภาพกิจกรรมโครงการแ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more