รับรางวัลโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยของนักศึกษา (3rd Student Invention Campus)

  นักศึกษาคณะวิทยาศา

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

โครงการพัฒนาศักยภาพก

Read more

โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

ต้อนรับสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

ภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขัน โครงงาน/ผลงาน/งานประจำสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมการประกวดแ

Read more