คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับ Professor จากญี่ปุ่น ปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือของสาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

ภาพกิจกรรมการเลือกตั

Read more

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เืมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

   ภาพบรรยากาศการเลื

Read more

รับรางวัลเหรียญทองโครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2

  นักศึกษาคณะวิทยาศา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีประดับไทด์ และติ้ง ประจำปีการศึกษา 2555

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Read more