อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

โครงการจริยธรรมนำทาง ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

  คณะวิทยศาสตร์และเท

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับ Professor จากญี่ปุ่น ปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือของสาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

ภาพกิจกรรมการเลือกตั

Read more

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เืมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

   ภาพบรรยากาศการเลื

Read more