ประชุมประชาพิจารณ์สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

อบรมการใช้งานโปรแกรม ZOTERO

  สาขาวิชาชีววิทยา ค

Read more

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน

  คณาจารย์ และนักศึก

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

  งานสหกิจศึกษา คณะว

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบายเนียร์ (Bye’Nior) สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2558

  นักศึกษาสาขาวิชาฟิ

Read more