ลงแขกเกี่ยวข้าวที่บึงกาสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ต้อนรับ Prof. Mizuhata , Kobe University, Japan สำหรับการขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อทำข้อสอบมาตรฐาน

 โครงการแลกเปลี่ยนเร

Read more

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more