โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ”

  ภาควิชาเคมี คณะวิท

Read more

โครงการวิทยาศาสตร์นิทรรศน์

  สโมสรนักศึกษา คณะว

Read more

โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Pathogenic yeasts associated with insects and experimental waste management”

  สาขาวิชาชีววิทยา ค

Read more