โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more