ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับรายบุคคล”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิท

Read more