โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช

Read more

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

   รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ

Read more