คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับรายบุคคล”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

โครงการประชุมสัมมนาท

Read more

ประชุมให้คำแนะนำ การประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมให้คำแนะนำ การ

Read more