มอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ HON.KATESHUMBWA COLLINS DICKSONS คณะกรรมการการเงิน องค์การศุลกากรโลก ประเทศยูกันดา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีเปิดโครงการนิทรรศการวัน Business Day 2567

บริหารธุรกิจ มทร.ธัญ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการวิทยุสถาบันการศึกษา และการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more