เปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน และพิธีประดับปีกขีดเครื่องหมายชั้นปี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more