พิธีเปิดงาน เปิดตำนานปี่พาทย์มอญ จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia 2023”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more