ผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รอ

Read more

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more