การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2565

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

โครงการ “การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean Higher Education

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more

โครงการประกวด RMUTT THE IDOL (หนึ่งคณะหนึ่งนวัตกรรมเพื่อชุมชน)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more