พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2565

นายวิลาศ  เฉลยสัตย์

Read more

โครงการ การสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่

มทร. ธัญบุรี เปิดโคร

Read more

การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

มทร. ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ เฉาก๊วยชากังราว “ส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา”

เมื่อวันที่ 27 เมษาย

Read more